โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
นโยบายของโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
 
1. สร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน
2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นตามที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
3.  ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  โดยเฉพาะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ให้มีความสดชื่น  ร่มรื่น  สะอาด  สงบ  แจ่มใส  มีชีวิตชีวาทั้งภายในและนอกห้องเรียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของครู  อาจารย์  นักเรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมของนักเรียนด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู ความรับผิดชอบการพึ่งตนเองและความมีวินัย  โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียนตามสภาพเวลา
กำลังและความสามารถ   โดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์หรือการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอิสระตาม
ความเหมาะสม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  และการใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดนตรี  กีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านความเข้าใจในแนวความคิด  กิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต