โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางรพีพรรณ หิมมะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพพร วิไลพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ บำรุงสิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชมัยนุช วรรณพุฒ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี บำรุงสิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :