โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนันท์ บำรุงสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุขใจ สมแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1