โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญมี บำรุงสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภรณ์ ขวัญนอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางชลดา รองศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอิทธิพงศ์ ทิพยวันทน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1