โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรพีพรรณ หิมมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราพร ทูลไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางภัทรพร เมืองซอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสวนิต พงษ์สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3