โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสราวุธ คำพูน

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3