โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ แสนหว้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสราวุธ คำพูน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3