โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรรณพร ศรีบุญลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนภธนัญกรณ์ ฮวดสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนพพร วิไลพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววัชราภรณ์ กว้างสวาท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2