โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนนท์นันท์ กลมนุกูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัทรภรณ์ แก้วอนันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2